Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun 18’inci maddesine istinaden

ADALET BAKANLIĞI

BULGARİSTAN VATANDAŞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun 18’inci maddesine istinaden

— EBEVEYNLERİNDEN BİRİ BULGAR VATANDAŞI OLAN 18 YAŞINI DOLDURMAYAN KİŞİLERİN

BULGARİSTAN VATANDAŞLIĞINA BAŞVURULARI İÇİN GEREKEN EVRAKLARIN LİSTESİ

 

  1. Başvuru yapacak kişiden başvuru dilekçesi – Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun Beşinci Babının Uygulanması Hakkında 19 Şubat 1999 tarih ve 1 Sayılı Yönetmeliğin EK – 1 kısmında verilen Başvuru Dilekçesi Örneği.

Dilekçenin Bulgarca yazılmış olması zorunludur.

14 yaşından gün almamış veya tam ehliyetsiz olanlar için her iki velisi tarafından kabul beyanı verilir. Ebeveynlerden birisinin ebeveyn haklarından mahrum edilmiş olması durumunda diğer ebeveyn tarafından veya babanın belli olmaması durumunda sadece anne tarafından verilir.

14 – 18 yaş arasındaki kişilerin kendi rızaları ve ebeveynlerinin beyanı verilir. Beyan kişin kendisi ve her iki ebeveyn tarafından imzalanır. Ebeveynlerden birisinin ebeveyn haklarından mahrum edilmiş olması durumunda diğer ebeveyn tarafından veya babanın belli olmaması durumunda sadece anne tarafından imzalanır.

Ebeveynler arasında, reşit olmayanlar ile ebeveynleri veya vasileri arasında ihtilafların doğması halinde, başvuru dilekçesinin ekinde söz konusu ihtilaf konusu hakkında ilgili bölge mahkemesinin kararı ibraz edilir.

  1. Bulgaristan veya ilgili yabancı ülkenin resmi makamları tarafından düzenlenmiş Doğum Belgesi Örneği veya Doğum Kayıt Örneği.
  2. Ebeveynlerinden birisinin Bulgar vatandaşı olduğunu veya Bulgar vatandaşı olarak öldüğünü gösteren, ilgili ilçe belediyesi veya Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen resmi belge.

Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun 18’inci maddesinin 2’nci fıkrası kapsamındaki kişiler, yürürlüğe girmiş olan tam evlatlık edinme iznini veren kararın sureti ibraz eder.

  1. 1 Sayılı Yönetmeliğin EK – 4 kısmında verilen Beyanname Örneği.
  2. İsimlerini değiştirenler, isim değişikliğini gösterir resmi belge ve farklı isimlere sahip olanlar, resmi isim denklik belgesi ibraz etmelidir.
  3. Özgeçmiş.
  4. Güncel pasaport formatlı fotoğraf – 1 adet.
  5. Başvuru sahibinin kimlik belgesinin fotokopisi.

İlgililer tarafından ibraz edilecek belgeler, düzenlendikleri yabancı ülkelere bağlı olarak, ikili uluslararası anlaşmaların ilgili hükümlerinin şartlarını sağlamalı veya Bulgaristan Cumhuriyeti Devleti’nin taraf olduğu 5 Ekim 1961 tarihli Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi (Lahey Sözleşmesi)’ne uygun olmalı veya Belgelerin ve Diğer Evrakların Çevirileri, Onay ve Tasdik İşlemleri Hakkında Tüzük (Yayın: 1958 tarih ve 73 sayılı RG; Değişik ve İlave: 1964 tarih ve 10 sayılı RG; 1976 tarih ve 77 sayılı RG; 1982 tarih ve 96 sayılı RG; 1983 tarih ve 77 sayılı RG; 1990 tarih ve 103 sayılı RG) gereksinimlerini karşılamalıdır. Ayrıca bu belgeler, Tüzük’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Bulgarcaya tercüme ettirilmiş ve tasdik edilmiş olmalıdır.

Dilekçe ile Adalet Bakanlığı’na bizzat başvurulur.

Dilekçeler Adalet Bakanlığı’nın Aksakovo Sok. No: 5 adresinde bulunan Bulgaristan Vatandaşlığı Genel Müdürlüğü’nde 09.00 –12.30 ile 13.30 – 17.30 saatleri arasında kabul edilir ve mülakat tarih ve saati verilir.

Yukarıda istenen belgeler eksiksiz olarak sunulmalıdır. Aksi takdirde başvuru dilekçeleri kabul edilmeyecektir.

Mülakat, Adalet Bakanlığınca onaylı soru listesine göre Bulgaristan Vatandaşlığı Genel Müdürlüğü memuru tarafında Bulgarca yapılır.

14 yaşından gün almamış veya tam kısıtlı olanlara ilişkin mülakatlar, onların ebeveynleri veya vasileri ile yapılır. 14 ila 18 yaş arasındaki kişiler veya sınırlı ehliyetliler, mülakatlarda ebeveynleri veya vasileri tarafından refakat edilir.

Belgelerde eksiklik ve düzensizliklerin tespit edilmesi halinde, mülakat eksiklik ve düzensizliklerin giderilmesi için öngörülen iki aylık süreden sonra yapılmak üzere ertelenir.

Başvurunun Bulgaristan Cumhuriyeti’nin yurtdışındaki ilgili diplomatik veya konsolosluk temsilciliğine yapıldığı durumlarda mülakat başvurunun yapıldığı anda ilgili temsilcilik memuru tarafından yapılır.

Başvuru sahibi, Bulgaristan vatandaşlığı kazanma prosedürünün tamamlanmasından sonra vatandaşlık başvuru dilekçesinin ekinde sunduğu Doğum Belgesi Örneği veya Doğum Kayıt Örneğinin (Bulgaristan veya ilgili yabancı ülkenin resmi makamları tarafından verilme) kendisine geri iade edilmesini istiyorsa, başvuru dilekçesine ek olarak bu belgenin noter tasdikli suretini ibraz etmelidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.